Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

Van de onderstaande offerte- en factuurvoorwaarden kan zonder schriftelijk akkoord niet afgeweken worden. Er worden geen kortingen voor contante betaling of overige aanvaard, tenzij vooraf wederzijds onderhandeld en uitdrukkelijk opgenomen in het contract. Er worden geen inhoudingen of borgen van welke aard ook toegestaan op de facturatie, tenzij vooraf wederzijds onderhandeld en uitdrukkelijk opgenomen in het contract. De opmaak van een factuur is niet onderworpen aan enige vorm van receptiebonnen of aanvaardingsbewijzen. De factuurdatum kan verschillen van de ontvangstdatum op de werken aan de juiste fiscale periode toe te wijzen. De vervaldatum op de factuur zal rekeninghouden met de betalingstermijn van de factuur. Onze facturen zijn enkel via overschrijving te betalen, tegen de vervaldatum zoals vermeld in de hoofding. Deze vervaldatum dient gerespecteerd te worden, zo niet kunnen eventuele nalatigheidskosten worden aangerekend.  Hieronder volgen enkele specifieke voorwaarden:

1    BETALINGSVOORWAARDEN

Na bestelling wordt een voorschotfactuur opgemaakt ter waarde van 30% van de totale factuur. Deze voorschotfactuur dient betaald te worden, ten laatste 7 dagen na ontvangstdatum van de voorschotfactuur. Betaling van het voorschot staat gelijk met de aanvaarding van het project en het daarbijhorende bedrag, Het voorschot wordt onder geen enkele vorm teruggestort, ook niet bij eventuele annulatie nadien door de klant. Voor het aanvatten van plaatsing volgt een tweede factuur, ter waarde van 40% van de totale factuur. Deze tweede factuur dient betaald te worden, ten laatste 7 dagen na haar ontvangstdatum. Na plaatsing wordt de resterende 30% van de totale factuur aangerekend. Dit restbedrag dient betaald te worden, ten laatste 30 dagen na ontvangst restfactuur. Eventuele meerwerken, alsook andere onvoorziene kosten zoals parkeertickets en -vergunningen, kunnen verrekend worden in een bijkomende factuur en dienen betaald te worden, ten laatste 7 dagen na ontvangstdatum.

2    OPLEVERING EN WAARBORGEN

Aangezien wij geen zicht hebben op een mogelijke ingebruikname of werken uitgevoerd door derden, moet de bouwheer of aangestelde verantwoordelijke een gedeeltelijke oplevering organiseren voor ons werk. Onze aansprakelijkheid m.b.t. tot de geleverde of gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant van deze producten verstrekte waarborgen. De waarborg op beglazing is beperkt tot de door de leverancier verstrekte waarborg voor het materiaal en niet op de prestatie van het vervangen ervan. Wij zijn maximaal 6 maanden aansprakelijk voor een schriftelijk beding tegen lichte verborgen gebreken. De waarborg is enkel voor het vervangen van elk stuk met een constructie- of montage fout en moet bewezen zijn. Op de uitgevoerde herstellingswerken wordt daarna geen waarborg verstrekt. De schadeclaim dekt geen:

° Schade veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd door derden.
° Schade door werken uitgevoerd na onze plaatsing (zoals krassen of glasbreuk, schade aan lakwerk, etc.) zijn de verantwoordelijkheid van de bouwheer.
° Schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik, of een verkeerde behandeling van producten, materialen of toestellen.
° Schade veroorzaakt door overmacht.
° Schade veroorzaakt door een verkeerd onderhoud of een gebrek aan onderhoud.
° Schade veroorzaakt door een verkeerde handeling of opzettelijke fout van derden.
°Thermische breuken of slijpspatten op beglazing
°Dichtheid van profielen en verbindingen, hechting van silicone of elastisch voegwerk bij onbehandeld schrijnwerk. °Vorst- en vochtschade, wanneer tijdens de uitvoering van de werken niet is voldaan aan de noodzakelijke klimatoligische omstandigheden.

3    NIET CORRECT BETALEN OF PROTESTEREN VAN EEN FACTUUR 
Wij behouden ons het recht om de door ons uitgevoerde werken onmiddellijk stop te zetten in geval van achterstallige betalingen van door ons opgestelde (deel-)facturen. Hiervoor kunnen geen schadevergoedingen geëist worden. Niet geleverde goederen blijven steeds eigendom van Fo Le Fer BV zolang relevante facturen niet betaald zijn. Wij behouden ons het recht om de door ons uitgevoerde werken definitief stop te zetten indien een factuur niet tijdig wordt betaald of niet tijdig protest wordt aangetekend tegen de door ons overgemaakte factuur (7 dagen na ontvangst van factuur). Een schadevergoeding is dan verschuldigd, gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte goederen, verhoogd met een schadevergoeding van 20% op de overeengekomen eenheidsprijzen. Bij het niet correct betalen of protesteren is er van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning een verwijlintrest verschuldigd van 8,5% bovenop het verschuldigde bedrag (te rekenen vanaf vervaldatum), dit is volgens de schadebedingen overeenkomstig artikel 1226 van het BW. Er is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning een intrest verschuldigd van 20% bovenop het verschuldigde factuurbedrag (minimum 250 EUR), te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.  In geval van annulatie van bestelling is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het totale bedrag van de bestelling. Indien wij als verkoper/leverancier gegronde bedragen verschuldigd zijn aan de koper/klant, dan zal deze laatste na compensatie van de vorderingen en de tegoeden recht hebben op dezelfde intresten en schadevergoedingen onder dezelfde voorwaarden. Het ondertekenen van een leveringsbon staat gelijk aan het aanvaarden van de geleverde goederen/producten

4    BOETECLAUSULES 
Geschilllen zijn alleen de rechtbank van Gent bevoegd, we behouden het recht om de contractuele partij te dagvaarden op elke andere plaats door de wet toegelaten. Onze facturen worden aanvaard geacht wanneer binnen de 7 dagen na ontvangst niet geprotesteerd wordt via een gedetailleerd aangetekend schrijven. Terechte klachten m.b.t. een bepaald artikel rechtvaardigen het niet betalen van de artikel op de factuur tot de oplossing er is. Het niet betwiste deel moet wel betaald worden. Eventuele schade door ons veroorzaakt tijdens de uitvoering van een plaatsing kan nooit ingehouden worden op onze facturatie maar wordt geregeld via afzonderlijke schadeclaim. Eventuele facturen van door derden uitgevoerde werken kunnen in geen geval ingehouden worden op onze facturatie en moeten op voorhand aan ons vermeld worden via schriftelijk akkoord. Achteraf betwiste betalingen kunnen in geen geval worden ingehouden op achteraf opgemaakte facturen. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na bestelling met gedetaileerd aangetekend schrijven worden meegedeeld op straffe van verval.

5    MESSING
Indien u een messing product bij ons besteld heeft zijn enkele belangijke aandachtpunten van toepassing waar wij geenszins aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. Gezien u van ons een afgewerkt en natuurlijk gepatineerd product ontvangen heeft kunnen wij onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk gesteld worden voor slecht onderhoud van dit materiaal. Schade bij levering aan het materiaal of aan de patine dienen binnen de 48u na levering gemeld te worden, minstens schriftelijk via mail naar info@folefer.com, bij voorkeur aangetekend. Het is ten alle tijde af te raden om de messing te reiningen met bijtende producten en/ of met schurende materialen zoals schuursponzen, metaalsponzen etc. Door gebruik van schurende en of bijtende producten/materialen zal de door ons aangebrachte patine aangetast worden en zal de messing bloodgesteld worden. Ook het reinigen met producten zoals wasbenzeen, azijn of aceton zijn ten alle tijde te vermijden Hierdoor zal de messing ongecontroleerd beginnen kleuren en oxideren en zal een zeer grillig en ongecontroleerd verkleurings proces starten.