Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN 

Van de onderstaande offerte- en factuurvoorwaarden kan zonder schriftelijk akkoord niet afgeweken worden.

Er worden geen kortingen voor contante betaling of overige aanvaard, tenzij vooraf wederzijds onderhandeld en uitdrukkelijk opgenomen in het contract.

Er worden geen inhoudingen of borgen van welke aard ook toegestaan op de facturatie, tenzij vooraf wederzijds onderhandeld en uitdrukkelijk opgenomen in het contract.

De opmaak van een factuur is niet onderworpen aan enige vorm van receptiebonnen of aanvaardingsbewijzen.

De factuurdatum kan verschillen van de ontvangstdatum op de werken aan de juiste fiscale periode toe te wijzen. De vervaldatum op de factuur zal rekeninghouden met de betalingstermijn van de factuur. 

Onze facturen zijn enkel via overschrijving te betalen, tegen de vervaldatum zoals vermeld in de hoofding. Deze vervaldatum dient gerespecteerd te worden, zo niet kunnen eventuele nalatigheidskosten worden aangerekend.  Hieronder volgen enkele specifieke voorwaarden: 

 

1                BETALINGSVOORWAARDEN

Na bestelling (inclusief plaatsing) wordt een voorschotfactuur opgemaakt ter waarde van 50% van de totale factuur. Deze voorschotfactuur dient betaald te worden, ten laatste 7 dagen na ontvangstdatum van de voorschotfactuur. Betaling van het voorschot staat gelijk met de aanvaarding van het project en het daarbij horende bedrag. Het voorschot wordt onder geen enkele vorm teruggestort, ook niet bij eventuele annulatie nadien door de klant. 

Vóór het aanvatten van de productie volgt een tweede factuur, ter waarde van 30% van de totale factuur. Deze tweede factuur dient betaald te worden, ten laatste 7 dagen na haar ontvangstdatum. 

Na plaatsing en afwerking wordt de resterende 20% van de totale factuur aangerekend. Dit restbedrag dient betaald te worden, ten laatste 7 dagen na ontvangst restfactuur.

Eventuele meerwerken, extra bestellingen, alsook andere onvoorziene kosten zoals parkeertickets en -vergunningen, kunnen verrekend worden in een bijkomende factuur en dienen betaald te worden, ten laatste 7 dagen na ontvangstdatum.

Het ondertekenen van een leveringsbon staat gelijk aan het aanvaarden en goedkeuren van de uitgevoerde werken.

Onze facturen worden aanvaard geacht wanneer binnen de 3 dagen na ontvangst niet geprotesteerd wordt via mail of een gedetailleerd aangetekend schrijven.

 

Indien uw bestelling geen plaatsing omvat zal er een eerste voorschotfactuur opgemaakt worden ter waarde van 80% van de totale factuur. Deze voorschotfactuur dient betaald te worden, ten laatste 7 dagen na ontvangstdatum van de voorschotfactuur. Betaling van het voorschot staat gelijk met de aanvaarding van het project en het daarbij horende bedrag. Het voorschot wordt onder geen enkele vorm teruggestort, ook niet bij eventuele annulatie nadien door de klant.

Vóór het verzenden/afhalen van de bestelde goederen volgt een factuur met het restbedrag (20% + eventuele extra bestellingen) van de totale bestelling. Dit restbedrag dient betaald te worden op factuurdatum.

Het ondertekenen van een leveringsbon staat gelijk aan het aanvaarden en goedkeuren van de geleverde goederen/producten.

 

2               OPLEVERING EN WAARBORGEN

Aangezien wij geen zicht hebben op een mogelijke ingebruikname of werken uitgevoerd door derden, moet de bouwheer of aangestelde verantwoordelijke een gedeeltelijke oplevering organiseren voor ons werk.

Onze aansprakelijkheid m.b.t. tot de geleverde of gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant van deze producten verstrekte waarborgen. De waarborg op beglazing is beperkt tot de door de leverancier verstrekte waarborg voor het materiaal en niet op de prestatie van het vervangen ervan.

Wij zijn maximaal 6 maanden aansprakelijk voor een schriftelijk beding tegen lichte verborgen gebreken. De waarborg is enkel voor het vervangen van elk stuk met een constructie- of montagefout en moet bewezen zijn. Op de uitgevoerde herstellingswerken wordt daarna geen waarborg verstrekt. 

 

De schadeclaim dekt geen:

° Schade veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd door derden. 

° Schade door werken uitgevoerd na onze plaatsing (zoals krassen of glasbreuk, schade aan lakwerk, etc.) zijn de verantwoordelijkheid van de bouwheer.

° Schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik, of een verkeerde behandeling van producten, materialen of toestellen.

° Schade veroorzaakt door overmacht.

° Schade veroorzaakt door een verkeerd onderhoud of een gebrek aan onderhoud. 

° Schade veroorzaakt door een verkeerde handeling of opzettelijke fout van derden.

° Thermische breuken of slijpspatten op beglazing 

° Dichtheid van profielen en verbindingen, hechting van silicone of elastisch voegwerk bij onbehandeld schrijnwerk. 

° Vorst- en vochtschade, wanneer tijdens de uitvoering van de werken niet is voldaan aan de noodzakelijke klimatologische omstandigheden. 

 

3               NIET CORRECT BETALEN OF PROTESTEREN VAN EEN FACTUUR 

Wij behouden ons het recht om de door ons uitgevoerde werken onmiddellijk stop te zetten in geval van achterstallige betalingen van door ons opgestelde (voorschot-)facturen. Hiervoor kunnen geen schadevergoedingen geëist worden. Niet geleverde goederen blijven steeds eigendom van Fo Le Fer BV – ATELIER TOURAIN zolang relevante facturen niet betaald zijn. Wij behouden ons het recht om de door ons uitgevoerde werken definitief stop te zetten indien een factuur niet tijdig wordt betaald (7 dagen na ontvangst van factuur) of er niet tijdig protest wordt aangetekend tegen de door ons overgemaakte factuur (3 dagen na ontvangst van factuur).

 

Vergoedingen B2B:

Bij het niet correct betalen of protesteren is ervan rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning een verwijlintrest verschuldigd van 8,5% boven op het verschuldigde bedrag (te rekenen vanaf vervaldatum), dit is volgens de schadebedingen overeenkomstig artikel 1226 van het BW.

Er is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning een intrest verschuldigd van 20% boven op het verschuldigde factuurbedrag (minimum 250 EUR), te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur

 

Vergoedingen B2C:

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld na het verstrijken van de betalingstermijn, kunnen volgende bijkomende bedragen worden gevorderd:

°Verwijlinteresten : conform de referentie-interestvoet van het lopende jaar.

°forfaitaire vergoeding van maximaal :
  *saldo ≤ 150 euro : 20euro
  *saldo ≤ 500 euro : 30 euro + 10% van het openstaande saldo op de schijf tussen 150,01 en 500 euro.
  *saldo > 500 euro : 65 euro + 5% van het openstaande saldo op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro. 

 

Indien wij als verkoper/leverancier gegronde bedragen verschuldigd zijn aan de koper/klant, dan zal deze laatste na compensatie van de vorderingen en de tegoeden recht hebben op dezelfde intresten en schadevergoedingen onder dezelfde voorwaarden.

 

4               BOETECLAUSULES

Geschillen zijn alleen de rechtbank van Brugge bevoegd, we behouden het recht om de contractuele partij te dagvaarden op elke andere plaats door de wet toegelaten.

Onze facturen worden aanvaard geacht wanneer binnen de 3 dagen na ontvangst niet geprotesteerd wordt via mail of een gedetailleerd aangetekend schrijven.

Terechte klachten m.b.t. een bepaald artikel rechtvaardigen het niet betalen van het artikel op de factuur tot de oplossing er is. Het niet betwiste deel moet wel betaald worden. Eventuele schade door ons veroorzaakt tijdens de uitvoering van een plaatsing kan nooit ingehouden worden op onze facturatie maar wordt geregeld via afzonderlijke schadeclaim.

Eventuele facturen van door derden uitgevoerde werken kunnen in geen geval ingehouden worden op onze facturatie en moeten op voorhand aan ons vermeld worden via schriftelijk akkoord. Achteraf betwiste betalingen kunnen in geen geval worden ingehouden op achteraf opgemaakte facturen. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na bestelling/levering/plaatsing met gedetailleerd aangetekend schrijven worden meegedeeld op straffe van verval.

 

5               MESSING

Indien u een messing product bij ons besteld heeft zijn enkele belangrijke aandachtpunten van toepassing waar wij geenszins aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. 

Gezien u van ons een afgewerkt en natuurlijk gepatineerd product ontvangen heeft kunnen wij onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk gesteld worden voor slecht onderhoud van dit materiaal. Schade bij levering aan het materiaal of aan de patine dienen binnen de 48u na levering gemeld te worden, minstens schriftelijk via mail naar info@folefer.com, bij voorkeur aangetekend. Het is ten alle tijde af te raden om de messing te reinigen met bijtende producten en/ of met schurende materialen zoals schuursponzen, metaalsponzen etc. Door gebruik van schurende en/of bijtende producten/materialen zal de door ons aangebrachte patine aangetast worden en zal de messing blootgesteld worden. Hierdoor zal de messing ongecontroleerd beginnen kleuren en oxideren en zal een zeer grillig en ongecontroleerd verkleuringsproces starten. 

Alle gehelen worden door ons ofwel ingeolied bij levering en dienen steeds na milde(lichte reiniging met zachte sponzen of doeken) reiniging met 100% natuurlijke zepen, opnieuw ingeolied te worden, ofwel worden de gehelen vernist en mogen ook deze niet belast worden met bijtende en/of schurende materialen/producten gezien deze de beschermende laag zullen afnemen. 

Bij twijfel naar onderhoud toe kan de klant zich steeds wenden tot Fo Le Fer BV om correcte onderhoudsinstructie na te vragen. 

De beschermende olie kan steeds aangekocht worden bij Fo Le Fer BV. 

Een flesje van 100ml kost €35,00 excl. BTW. 

Alle te herstellen schade die na levering en/of door gebruik werden veroorzaakt door slecht onderhoud of slecht beheer zullen ten koste zijn van de aanvrager/melder. Hierbij gaat extra aandacht naar externe kuisploegen en/of werfreinigingen die geen ervaring hebben met onderhoud/reiniging van dergelijke materialen. 

 

SALES CONDITIONS

 

The following quotation and invoice terms cannot be deviated from without written agreement.

No discounts for cash or other will be accepted unless mutually negotiated in advance and expressly included in the contract.

No deductions or deposits of any kind will be allowed on invoicing unless mutually negotiated in advance and expressly included in the contract.

Invoice formatting is not subject to any form of reception receipts or acceptance receipts.

The invoice date may differ from the receipt date on the works to assign the proper fiscal period. The due date on the invoice will consider the invoice payment period. 

Our invoices are payable by wire transfer only, by the due date as stated in the header. This due date must be respected, if not, any late fees may be charged. Following are some specific terms and conditions:

 

1                PAYMENT TERMS

After ordering (including placement), an advance invoice will be issued worth 50% of the total invoice. This advance invoice must be paid within 7 days after receipt of the advance invoice. Payment of the advance is equivalent to acceptance of the project and the corresponding amount. The deposit is not refundable in any form, even in case of a possible cancellation afterwards by the customer. 

Before the start of production, a second invoice will be sent, worth 30% of the total invoice. This second invoice must be paid within 7 days after receipt of the invoice. 

After placement and finishing, the remaining 20% of the total invoice will be charged. This remaining amount must be paid within 7 days after receipt of the invoice.

Any additional work, extra orders, as well as other unforeseen costs such as parking tickets and permits, can be settled in an additional invoice, and must be paid, within 7 days of receipt at the latest.

Signing a delivery note is equivalent to accepting and approving the work performed.

Our invoices are considered accepted if no protest is received within 3 days of receipt by mail or detailed registered letter.

 

If your order does not include a placement, a first advance invoice will be made in the amount of 80% of the total invoice. This advance invoice is payable within 7 days of receipt of the advance invoice. Payment of the deposit is equivalent to acceptance of the project and the corresponding amount. The advance is not refundable under any form, even in case of a possible cancellation afterwards by the customer.

Before sending/picking up the goods ordered, an invoice will be sent with the remaining amount (20% + any additional orders) of the total order. This amount must be paid on the invoice date.

Signing a delivery note is equivalent to accepting and approving the goods/products delivered.

 

2               DELIVERY AND GUARANTEES

Since we have no control over possible commissioning or works performed by third parties, it is up to the builder or appointed manager to organize partial acceptance of our work.

Our liability regarding the products delivered or used is limited to the guarantees provided by the manufacturer of these products. The guarantee on glazing is limited to the guarantee provided by the supplier on the material and not on the performance of its replacement.

We are liable for a maximum of 6 months for a written stipulation against minor hidden defects. The warranty is only for the replacement of any piece with a construction or assembly defect and must be proven. No warranty will be provided thereafter on the repair work performed.

 

The claim does not cover:

° Damage caused by works performed by third parties. 

° Damage caused by works performed after our installation (such as scratches or broken glass, damage to paintwork, etc.) are the responsibility of the building owner.

° Damage caused by improper use or handling of products, materials or equipment.

° Damage caused by force majeure.

° Damage caused by improper maintenance or lack of maintenance. 

° Damage caused by a wrong action or intentional fault of third parties.

° Thermal fractures or grinding spatter on glazing. 

° Tightness of profiles and joints, adhesion of silicone or elastic jointing on untreated joinery. 

° Frost and moisture damage, when the necessary climatic conditions were not met during the execution of the work.

 

 

 

3               FAILURE TO PROPERLY PAY OR PROTEST AN INVOICE

We reserve the right to immediately stop the works performed by us in case of overdue payments of (advance) invoices prepared by us. No damages can be claimed for this. Undelivered goods always remain the property of Fo Le Fer BV - ATELIER TOURAIN if relevant invoices have not been paid. We reserve the right to definitively discontinue the works performed by us if an invoice is not paid in time (7 days after receipt of invoice) or a protest is not made in time against the invoice transferred by us (3 days after receipt of invoice).

 

Fees B2B:

In the event of incorrect payment or protest, interest on delayed payment of 8.5% above the amount due (counting from due date) shall be due by operation of law and without any warning, according to the provisions on damages in accordance with article 1226 of the Civil Code.

An interest of 20% on top of the invoice amount due (minimum 250 EUR) is due by law and without any prior notice, counting from the due date of the invoice. 

 

Fees B2C:

In case of total or partial non-payment of the debt after the expiry of the payment deadline, the following additional amounts may be claimed:

°delay interest: in accordance with the reference interest rate of the current year.

°forfaitary compensation of up to:

  *balance ≤ 150 euros: 20euros

  *balance ≤ 500 euros: 30 euros + 10% of the outstanding balance on the tranche between 150.01 and 500 euros.

  *balance > 500 euros: 65 euros + 5% of the outstanding balance on the tranche above 500 euros with a maximum of
    2000 euros.

 

If we as seller/supplier owe legitimate amounts to the buyer/customer, the buyer/customer shall be entitled to the same interest and damages under the same conditions after offsetting the claims and credits.

 

4               FINE CLAUSES

Disputes are only authorized by the Court of Bruges; we reserve the right to sue the contractual party at any other place permitted by law.

Our invoices are deemed accepted if no protest has been made within 3 days of receipt by e-mail or by detailed registered letter.

Legitimate complaints regarding a certain article justify the non-payment of the article on the invoice until it is resolved. The undisputed part must be paid. Possible damages caused by us during installation can never be deducted from our invoices but will be settled through separate damage claims.

Any invoices for work carried out by third parties can under no circumstances be deducted from our invoicing and must be notified to us in advance by written agreement. Under no circumstances can disputed payments be deducted from invoices issued afterwards. Complaints regarding hidden defects must be notified immediately after order/delivery/placement by detailed registered letter under penalty of cancellation.

 

5               BRASS

If you have ordered a brass product from us, some important points of attention apply for which we can in no way be held responsible. 

Since you have received a finished and naturally patinated product from us, we cannot under any circumstances be held responsible for poor maintenance of this material. Damage on delivery to the material or the patina must be reported within 48 hours after delivery, at least in writing via e-mail to info@folefer.com, preferably by registered mail. It is at all times not recommended to clean the brass with corrosive products and/or with abrasive materials such as abrasive sponges, metal sponges etc. The use of abrasive and/or corrosive products/materials will affect the patina we have applied and will expose the brass. This will cause the brass to start coloring and oxidizing uncontrollably and will start a very erratic and uncontrolled discoloration process.

 

All parts are either oiled by us upon delivery and must always be re-oiled after mild (light cleaning with soft sponges or cloths) cleaning with 100% natural soaps, or the parts are varnished and may not be loaded with corrosive and/or abrasive materials/products as these will remove the protective layer. 

When in doubt about maintenance, the client can always contact Fo Le Fer BV to ask for correct maintenance instructions. 

The protective oil can always be purchased from Fo Le Fer BV. 

A 100ml bottle costs €35 excluding VAT. 

Any damage to be repaired after delivery and/or through use caused by poor maintenance or poor management will be at the expense of the applicant/claimant. Extra attention here goes to external cleaning teams and/or yard cleaners who have no experience with maintenance/cleaning of such materials. 


 

LES CONDITIONS DE VENTE

 

Les conditions de devis et de facturation suivantes ne peuvent pas être modifiées sans accord écrit.

Aucun escompte pour paiement comptant ou autre ne sera accepté, à moins qu'il n'ait été négocié à l'avance et expressément inclus dans le contrat.

Aucune déduction ou dépôt de quelque nature que ce soit ne sera autorisé sur la facture, à moins que cela n'ait été négocié à l'avance et expressément inclus dans le contrat.

Le formatage des factures n'est soumis à aucune forme de reçus ou de bordereaux d'acceptation.

La date de la facture peut différer de la date de réception des travaux afin d'attribuer la période fiscale correcte. La date d'échéance de la facture tient compte du délai de paiement de la facture. 

Nos factures sont payables uniquement par virement bancaire, à la date d'échéance indiquée dans l'en-tête. Cette date d'échéance doit être respectée, sous peine d'encourir des frais de retard.  Vous trouverez ci-dessous quelques conditions spécifiques :

 

1                CONDITIONS DE PAIEMENT

Après la commande (y compris le placement), un acompte de 50 % du montant total de la facture sera facturé. Cet acompte doit être payé au plus tard 7 jours après réception de la facture d'acompte. Le paiement de l'acompte équivaut à l'acceptation du projet et du montant correspondant. L'acompte n'est remboursable sous aucune forme, même en cas d'annulation ultérieure par le client. 

Une deuxième facture, d'une valeur de 30 % de la facture totale, sera envoyée avant le début de la production. Cette deuxième facture doit être payée au plus tard 7 jours après sa date de réception. 

Après le placement et la finition, les 20% restants de la facture totale seront facturés. Ce montant restant est payable au plus tard 7 jours après réception de la facture restante.

Tout travail supplémentaire, toute commande supplémentaire, ainsi que d'autres frais imprévus tels que les tickets de parking et les autorisations, peuvent être réglés par le biais d'une facture supplémentaire et doivent être payés au plus tard 7 jours après la date de réception.

La signature d'un bon de livraison équivaut à l'acceptation et à l'approbation des travaux effectués.

Nos factures sont considérées comme acceptées si aucune protestation n'est formulée par e-mail ou par lettre recommandée détaillée dans les 3 jours suivant la réception.

 

Si votre commande ne comporte pas de placement, un premier acompte d'une valeur de 80 % de la facture totale sera émis. Cet acompte est payable au plus tard 7 jours après réception de la facture d'acompte. Le paiement de l'acompte équivaut à l'acceptation du projet et du montant correspondant. L'acompte n'est remboursable sous aucune forme, même en cas d'annulation ultérieure par le client.

Avant l'envoi/le retrait des marchandises commandées, une facture sera envoyée avec le montant restant (20 % + les éventuelles commandes supplémentaires) de la commande totale. Ce solde doit être payé à la date de la facture.

La signature d'un bon de livraison équivaut à l'acceptation et à l'approbation des marchandises/produits livrés.

 

2               RÉCEPTION ET GARANTIES

Comme nous n'avons aucun contrôle sur d'éventuelles mises en service ou travaux effectués par des tiers, il appartient au client ou au gestionnaire désigné d'organiser la réception partielle de nos travaux.

Notre responsabilité à l'égard des produits livrés ou utilisés est limitée aux garanties fournies par le fabricant de ces produits. La garantie sur le vitrage est limitée à la garantie fournie par le fournisseur pour le matériau et non pour la performance de son remplacement.

Nous sommes responsables pendant 6 mois au maximum d'une stipulation écrite contre les vices cachés mineurs. La garantie ne porte que sur le remplacement de toute pièce présentant un défaut de construction ou de montage et doit être prouvée. Aucune garantie ne sera accordée par la suite sur les travaux de réparation effectués.

 

L'indemnité ne couvre pas : 

° Les dommages causés par des travaux effectués par des tiers :

° Les dommages causés par des travaux effectués par des tiers. 

° Les dommages causés par des travaux effectués après notre installation (tels que les rayures ou les bris de verre, les dommages à la peinture, etc.

° Les dommages causés par une utilisation ou une manipulation incorrecte des produits, des matériaux ou des appareils.

° Les dommages causés par un cas de force majeure.

° Les dommages causés par un mauvais entretien ou un manque d'entretien. 

° Les dommages causés par une action erronée ou une faute intentionnelle de tiers.

° Ruptures thermiques ou projections de meulage sur le vitrage 

° L'étanchéité des profilés et des joints, l'adhérence du silicone ou des joints élastiques sur les menuiseries non traitées. 

° Les dommages dus au gel et à l'humidité, lorsque les conditions climatiques nécessaires n'ont pas été réunies lors de l'exécution des travaux. 

 

3               PAIEMENT INCORRECT OU PROTESTATION D'UNE FACTURE 

Nous nous réservons le droit d'interrompre immédiatement les travaux que nous effectuons en cas de retard de paiement des factures (anticipées) que nous avons établies. Aucun dédommagement ne peut être réclamé à ce titre. Les marchandises non livrées restent toujours la propriété de Fo Le Fer BV - ATELIER TOURAIN tant que les factures correspondantes n'ont pas été payées. Nous nous réservons le droit d'interrompre définitivement les travaux que nous effectuons si une facture n'est pas payée à temps (7 jours après réception de la facture) ou si une protestation n'est pas déposée à temps contre la facture que nous avons transférée (3 jours après réception de la facture). 

 

Frais B2B :

En cas de défaut de paiement ou de protêt correct, un intérêt de retard de 8,5 % au-dessus du montant dû (à compter de la date d'échéance) est dû de plein droit et sans mise en demeure préalable, et ce conformément aux clauses de dommages-intérêts en vertu de l'article 1226 du Code civil.

Un intérêt de 20% sur le montant de la facture due (minimum 250 EUR), à compter de la date d'échéance de la facture, est dû de plein droit et sans mise en demeure préalable. 

 

Frais B2C :

En cas de non-paiement total ou partiel de la dette après la date limite de paiement, les montants supplémentaires suivants peuvent être réclamés :

°intérêts de retard : selon le taux d'intérêt de référence de l'année en cours.

°indemnisation forfaitaire à hauteur de :

  *solde ≤ 150 euros : 20 euros.

  *solde ≤ 500 euros : 30 euros + 10% du solde restant sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros.

  *solde > 500 euros : 65 euros + 5% du solde de la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros. 

 

Si, en tant que vendeur/fournisseur, nous devons des montants légitimes à l'acheteur/client, ce dernier aura droit aux mêmes intérêts et dommages-intérêts dans les mêmes conditions après compensation des créances et des soldes.

 

4               CLAUSES PÉNALES

Les litiges sont de la compétence exclusive du Tribunal de Bruges, nous nous réservons le droit de poursuivre la partie contractante à tout autre endroit autorisé par la loi.

Nos factures sont considérées comme acceptées si aucune protestation n'a été formulée dans les 3 jours suivant leur réception par e-mail ou par lettre recommandée détaillée.

Les réclamations légitimes concernant un article donné justifient le non-paiement de l'article figurant sur la facture jusqu'à ce qu'elles soient résolues. La partie non contestée doit être payée. Tout dommage causé par nous lors de l'exécution d'un placement ne peut en aucun cas être déduit de notre facturation, mais sera réglé par le biais d'une demande de dommages-intérêts distincte.

Les éventuelles factures pour des travaux effectués par des tiers ne peuvent en aucun cas être déduites de notre facturation et doivent nous être communiquées au préalable par un accord écrit. Les paiements contestés ne peuvent en aucun cas être déduits des factures émises ultérieurement. Les réclamations concernant les vices cachés doivent être notifiées immédiatement après la commande/livraison/placement par lettre recommandée détaillée sous peine d'annulation.

 

5               Laiton

Si vous avez commandé un produit en laiton, vous devez tenir compte de certains points importants pour lesquels nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables. 

Comme vous avez reçu de notre part un produit fini et patiné naturellement, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables d'un mauvais entretien de ce matériau. Les dommages causés au matériau ou à la patine lors de la livraison doivent être signalés dans les 48 heures suivant la livraison, au moins par écrit via e-mail à info@folefer.com, de préférence par courrier recommandé. Il est toujours déconseillé de nettoyer le laiton avec des produits corrosifs et/ou des matériaux abrasifs tels comme des éponges à récurer, des éponges métalliques, etc. L'utilisation de produits/matériaux abrasifs et/ou corrosifs affecte la patine que nous avons appliquée et met le laiton à nu. En utilisant des produits/matériaux abrasifs et/ou caustiques, la patine que nous avons appliquée sera affectée et le laiton sera exposé, ce qui entraînera une décoloration et une oxydation incontrôlées du laiton et un processus de décoloration très erratique et incontrôlé.

 

Toutes les pièces sont soit huilées par nos soins à la livraison et doivent toujours être réhuilées après un nettoyage doux (nettoyage léger avec des éponges ou des chiffons doux) avec des savons 100% naturels, soit les pièces sont vernies et ne doivent pas être chargées avec des matériaux/produits corrosifs et/ou abrasifs, car ceux-ci enlèveraient la couche protectrice. 

En cas de doute concernant l'entretien, le client peut toujours contacter Fo Le Fer BV pour demander des instructions d'entretien correctes. 

L'huile de protection peut toujours être achetée auprès de Fo Le Fer BV. 

Un flacon de 100 ml coûte 35 € hors TVA. 

Tout dommage à réparer après la livraison et/ou en cours d'utilisation, causé par un mauvais entretien ou une mauvaise utilisation, est à la charge du demandeur/réclamant. Une attention particulière est accordée aux équipes de nettoyage externes et/ou aux nettoyeurs de chantier qui n'ont pas d'expérience en matière d'entretien/de nettoyage de ces matériaux.